Stadgar

§1 Föreningens namn och hemort
Föreningens namn är Polyföreningen, ideell förening med Stockholm som hemort.

§2 Ändamål och syfte
Föreningens ändamål är att främja ett samhälle där flersamma relationsformer accepteras på lika villkor som tvåsamma relationsformer.
Föreningen verkar främst inom svensk kontext.
Föreningen försöker även främja de personer som är normbrytande mot de tvåsamma normerna genom eventuella aktiviteter, skapande av mötesplatser/kontaktmöjligheter, samhällsnärvaro och folkbildning.
Föreningen drivs ideellt av de som engagerar sig i föreningen. Dess aktivitetsmängd och typ varierar därför beroende på medlemmars engagemang, möjligheter och intressen.
Föreningen är ideell samt religiöst och partipolitiskt obunden.

§3 Medlemskap
Som medlem antas fysisk person som godkänner dessa stadgar, verkar enligt föreningens syfte och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift. Om medlemsavgiften betalas efter 1 oktober ett år så gäller den medlemsavgiften även in över nästa år. Detta gäller nya eller återkommande medlemmar.
Avgiftens storlek beslutas på årsmötet för det näst kommande året. Föreningen är skyldig att föra förteckning över sina medlemmar.

§4 Medlemskapets upphörande
Varje medlems medlemskap upphör automatiskt sista januari på ett nytt år om medlemmen inte förnyar medlemskapet för det kalenderåret.

En medlem som allvarligt skadar föreningen eller beter sig kränkande mot andra medlemmar kan avstängas av styrelsen. Beslut om avstängning måste dokumenteras i ett styrelsemötesprotokoll.
Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte eller extra årsmöte, då den avstängda har rätt att yttra sig. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.
Vid uteslutning återbetalas inte medlemsavgiften.
Årsmötet eller ett extra årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.
En avstängning innebär att medlemmens medlemskap i föreningen avbryts för det året fram tills saken diskuterats på nästa årsmöte eller extra årsmöte. Medlemmen är under avstängning inte välkommen på aktiviteter riktade till endast föreningens medlemmar.
En uteslutning innebär att medlemmen inte kan förnya sitt medlemskap i föreningen under 5 år om inget annat bestäms vid uteslutningen. Ett årsmöte eller extra årsmöte kan häva uteslutningen innan dess.

§5 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna och handlingarna rörande förvaltningen ska tillställas revisor minst fyra veckor före årsmötet. Två veckor före årsmötet ska revisor överlämna en skriftlig berättelse om den utförda granskningen till styrelsen.

§6 Årsmöten
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31/3 på tid och format (fysisk, digitalt eller kombinerat) som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 4 veckor före årsmötet.

Motioner från medlemmar ska inkomma till styrelsen senast 2 veckor innan årsmötet (för detaljer om motioner som berör stadgeändringar se §14).

Handlingarna till årsmötet som t.ex. verksamhetsberättelse, budgetförslag, revisionsberättelse, motioner och propositioner ska finnas tillgängliga medlemmarna senast 1 vecka innan årsmötet.

Se information om rösträtt på årsmötet i §12 Rösträtt.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Föreningens ordförande eller vice ordförande öppnar mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Fastställande av röstlängd för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
 12. Behandling av propositioner (styrelsens förslag) och i rätt tid inkomna motioner (medlemmars förslag).
 13. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
 14. Val av ordförande.
 15. Val av övriga styrelseledamöter samt eventuella suppleanter.
 16. Val av revisorer samt eventuell suppleant.
 17. Val av valberedning, bestående av minst 2 personer.
 18. Övriga frågor.
 19. Mötesordförande avslutar mötet.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§7 Extra årsmöte
Om styrelsen, revisorn eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att det extra årsmötet ska vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst tre veckor i förväg. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§8 Arbetsgrupper
Arbetsgrupper är kärnan i föreningens löpande verksamheter, både interna för föreningen och mer utåtriktade.
Varje arbetsgrupp är en sammanslutning av medlemmar för att verka kring ett specifikt ämnesområde eller verksamhetsområde.
En arbetsgrupp kan formas på initiativ av föreningens medlemmar, med styrelsens, årsmötets eller ett extra årsmötes godkännande.
En arbetsgrupp kan även formas på initiativ av styrelsen, årsmötet eller extra årsmöten.
Arbetsgrupperna förväntas vara någorlunda autonoma, men med en öppen kommunikation med styrelsen och föreningen i stort. Som minimum förväntas arbetsgrupperna att rapportera vad som pågår till styrelsen med regelbundna intervall, enligt överenskommelse med styrelsen.

§9 Styrelse
Föreningens styrelse väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen. Den enda position som årsmötet tillsätter är ordförande. Övriga personer väljs som ledamöter på årsmötet och kan sedan få posterna som kassör eller sekreterare på styrelsens konstituerande möte.
Styrelsens ledamöter (inklusive ordförande) väljs för ett år i taget.
Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Föreningens styrelse ska bestå av minst ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov eller intresse kan fler ledamöter väljas in och poster som vice ordförande, vice kassör och vice sekreterare kan tillsättas. Styrelsen får som mest bestå av 9 ledamöter (inklusive ordförande) och 2 suppleanter.
Är många intresserade av att deltaga i styrelsen kan suppleanter väljas. Vid styrelsens sammanträden har suppleanterna yttrande- och förslagsrätt. De har enbart rösträtt då de fungerar som ersättare för ordinarie ledamot.
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, föreningens ekonomi, för att ha översikt över föreningens verksamhet samt stödjer föreningen i att förverkliga årsmötets beslut. Då firmatecknarna är delar av styrelsen behöver dessa vara insatta i ekonomiska och juridiska beslut som t.ex. bidragsansökningar och stora inköp.
Styrelsen ska sammanträda minst 2 gånger per verksamhetsår. Styrelsen är beslutsför om ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden. Styrelsen sammanträder också om minst hälften av styrelsens ledamöter kräver detta.

§10 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en revisor. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisorn behöver inte vara medlem i föreningen.

§11 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Styrelsen kan utfärda fullmakt att teckna firma i vissa ärenden.

§12 Rösträtt
Endast fullt betalande medlem 2 veckor innan årsmöte eller extra årsmöte har rösträtt på årsmöte respektive extra årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§13 Röstetal
Alla frågor som behandlas på föreningsmöte, årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt. Röstningen sker öppet om ingen av mötesdeltagarna kräver sluten omröstning. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Röstning via ombud är möjligt. Vid lika röstetal får lotten avgöra.

§14 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på ett årsmöte eller ett extra årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna när samtliga årsmöteshandlingar ska vara tillgängliga medlemmarna (se bestämd tidsfrist i §7 Årsmöten respektive §8 Extra årsmöte).
Ändring av föreningens stadgar kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten och/eller extra årsmöte, där minst ett av de mötena ska vara det ordinarie årsmötet, med minst 3 månaders tid mellan mötena.

§15 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av två på varandra följande årsmöte och/eller extra årsmöte, där minst ett av de mötena ska vara det ordinarie årsmötet, med minst 3 månaders tid mellan mötena.
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vill fortsätta driva föreningen.
Föreningens skulder ska betalas i den mån föreningens tillgångar tillåter. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet eller extra årsmötet.

© 2024 Polyföreningen · Theme by RL Log in