Polyföreningen – kallelse till årsmöte 2017

 

7e mars 2017, kl 19.00, Stockholms kommun (adress meddelas efter anmälan)
Anmälan om deltagande görs till mejladress
anmalan@polyforeningen.org senast 4e mars.

Polyföreningen har varit vilande i några år och det finns idag ingen aktiv medlemsförteckning. Det finns dock ett behov av att ha tillgång till en förening, dvs en juridisk person med organisationsnummer och konto för hantering av pengar vid polyaktiviteter. Denna kallelse till årsmöte görs i syfte att återuppliva föreningen. Vårt förslag är en minimalistisk organisation och ambitionsnivå. Det hindrar dock inte att arbetsgrupper senare kan skapas för olika aktiviteter.

Den tidigare styrelsen föreslås beviljas ansvarsfrihet för åren 2014-2016. Eventuella motioner ska skickas till mejladress anmalan@polyforeningen.org senast 4e mars.

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 2. Fastställande av röstlängd för mötet.

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 5. Fastställande av dagordning.

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 8. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.

 11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.

 12. Val av ordförande.

 13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.

 14. Val av revisorer samt suppleanter.

 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

2017-02-07

 


Ref: Stadgarna